سبد خرید ( 0 )
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد.

 

 

آبریزش بینی به علت غلبه خلط بلغم درمغزاست.

آبریزش بینی به علت غلبه خلط بلغم درمغزاست. 🌟 بطورطبیعی نبایدجلوی آبریزش بینی راگرفت چون حبس وخشکاندن این موادباهرروش مانندآنتی بیوتیکها،یاروش سنتی 🌹 میتواندموجب برخی عوارض گرددمانند:ضعف حافظه وآلزایمر،بیماریهای اعصاب وروان،ام اس،سینوزیت و...گردد.لذابایدباروش اساسی به درمان آن پرداخت.که این خودمقوله ایی دیگراست. اماآبریزش ازبینی ازلحاظ اجتماعی یک ناهنجاری است وموجب بیزاری مردم میگرددلذاضرورت ایجاب میکندبطورموقت آنراکنترل نمود.  

آبریزش بینی به علت غلبه خلط بلغم درمغزاست.
 
🌟 بطورطبیعی نبایدجلوی آبریزش بینی راگرفت چون حبس وخشکاندن این موادباهرروش مانندآنتی بیوتیکها،یاروش سنتی 🌹 میتواندموجب برخی عوارض گرددمانند:ضعف حافظه وآلزایمر،بیماریهای اعصاب وروان،ام اس،سینوزیت و...گردد.لذابایدباروش اساسی به درمان آن پرداخت.که این خودمقوله ایی دیگراست.

اماآبریزش ازبینی ازلحاظ اجتماعی یک ناهنجاری است وموجب بیزاری مردم میگرددلذاضرورت ایجاب میکندبطورموقت آنراکنترل نمود.

کنترل آبریزش ازبینی:


🍀۱_مقداری نمک نیم تایک کیلودرظرفی ریخته روی حرارت قراردهیدتاکاملاگرم شودسپس آنرادرکیسه نخی یاپارچه ایی گذارده بصورت مکرردرطی روزبرروی ناحیه پیشانی ،بینی وگونه هاقراردهیدتاهرسه ناحیه راپوشش دهد.

🌹۲_درصورت داشتن روغن سیاهدانه،کنجدیازیتون یکی ازاینهارابه پیشانی وبینی بمالیدومکررماساژ دهید.

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران